Jijdaar Goes 20-03-17 22:25:31

Hoe kan je je naaste liefhebben als de ander afstoot en de liefde van één kant komt? God doet dit ook, maar voor ons is dit moeilijk.

Een vraag uit een bewogen hart. Je geeft eigenlijk zelf ook al het antwoord. Wantja, dat is moeilijk. En inderdaad, God doet dit ook. Hij geeft ons ook hierinZichzelf als voorbeeld. God vraagt ons zelfs die mensen te zegenen die jou en mij vervloeken. Niet om over jezelf heen te laten lopen, maar wel om Hem te verheerlijken. Dag in, dag uit. Je naast uitnemender te achten dan jezelf.
Onszelf dus wegcijferen. Bid om kracht hierin, leiding van de Heilige Geest!

Jijdaar Goes 20-03-17 22:25:03

]U vertelde dat God ons waardevol vindt. Hoe kunnen wij ons leven van God waardevol leven? Hoe kunnen wij een roeping van God herkennen in ons leven?

In de beantwoording van vraag 2 ben ik al ingegaan hoe de/een roeping van God
herkend kan worden in je leven.

Door te antwoorden aan de roep van God in jouw leven, het kloppen van Hem aan jouw deur leef jij je leven waardevol voor God. Dan zal Zijn eer en heerlijkheid
meer en meer gestalte in je krijgen. Dan ga je meer en meer op Christus lijken.
Dan zal Christus ook van jou kunnen zeggen dat Hij in je verheerlijkt is zoals
Hij eens tegen Zijn Vader zei over Zijn discipelen (Joh. 17:10).

Misschien bedoel je een andere roep van God in je leven, de roeping tot bijvoorbeeld een ambt van predikant?

Hierover kan ik alleen globaal iets zeggen. Meer in z’n algemeenheid. Dit omdat je niet kunnen dat er een soort van systeem is waarlangs de Heere gaat om je tot
bijvoorbeeld het ambt van predikant te brengen. Belangrijker is dat je de Heere
kent door het geloof.

Het is goed jezelf te onderzoeken met de vraag: ken ikzelf Christus door het
geloof, deel ikzelf in Zijn genade, ben ikzelf gered en gereinigd door Zijn
bloed?

In z’n algemeenheid kun je ook op letten dat Hij je liefde geeft om Zijn Woord te delen. Zeg maar aan anderen te vertellen. In zekere zin heeft iedere gelovige
dit. Immers, als je gered bent door Hem, kan het niet anders dan dat je daarover wilt spreken met anderen?! Dan is het de liefde van Christus die je
dringt.

Jijdaar Goes 20-03-17 22:24:33

Er waren mensen die niet op de bruiloft wilde komen, maar ik wil ook niet. Wat moet ik doen?

Je vraag heeft een belijdenis in zich. Want inderdaad vinden jij en ik vanuit onszelf geen weg terug naar God. Dit is echter maar een deel van de waarheid.
Gods Woord leert ons namelijk ook dat wij verantwoordelijk zijn. Op de dag van Christus’ wederkomst zullen er 2 soorten mensen zijn; godzaligen en god-lozen, gelovigen en ongelovigen.

God zal de ongelovigen oordelen. Niet omdat zij in hun doodstaat lagen en niets aan hun zaligheid konden doen. Wel omdat zij niet gewild hebben, Christus hebben
verworpen, ongelovig geweest zijn, geweigerd hebben, ongehoorzaam aan het
Evangelie geweest zijn, enzovoorts.

Kan jij, kan ik dus iets aan mijn zaligheid doen? Nee. Niet als het gaat om
verdienen. Maar wel door ons toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Zijn
aangeboden Gerechtigheid. Hij is het enige Middel dat aangegrepen moet worden om
vergeving van zonden te ontvangen (Hand. 4:12).

Kunnen wij dan dus tot Hem gaan? Kun jij, kan ik vertrouwen op Hem stellen? Wat is hierop te zeggen? Doe het niet, dan weet je nu al wat je straks voor Zijn
rechterstoel te horen krijgt…

Ons probleem is (zo vaak) dat wij onwillig zijn om onze onmacht, onze goddeloosheid te beamen. Maar ondanks dat roept God jou en mij toe: “de goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, hij bekere zich tot de Heere, zo zál Hij Zich ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. (Jes. 55:7). God stuurde nooit iemand weg

Jijdaar Goes 20-03-17 22:24:01

Ik weet dat ik geliefd en waardevol ben. Hoe laat je dit landen in je hart?!

In de beantwoording van vraag 1 ben ik hierop al vrij uitvoerig ingegaan.
Daarom meen ik te kunnen volstaan met verwijzing naar mijn reactie op die vraag.

Eigenlijk is er maar één antwoord: door het geloof en het geloof allen. Dat is “amen” zeggen op Gods Woord aan jou en mij. Zijn beloften in het Evangelie omhelzen.
Of anders gezegd: voor waar houden wat God jou en mij aanbiedt in Zijn Woord.

Jijdaar Goes 20-03-17 22:22:26

'God houdt van je'. Dit is voor mij moeilijk te bevatten en daarom ook een dagelijkse strijd. Hoe kan ik het nou tot me door laten dringen wat dat 'houden van' inhoudt?


Goeie vraag! Voor jou heb ik ook een vraag.
Wat maakt dat jij het moeilijk vindt Gods liefde te bevatten? Is dit omdat het
van God is? Dus dat je het daarom niet kunt vatten, juist omdat het van God is?
Of gaat hier iets anders achter schuil? Ben je teleurgesteld in liefde van je
vriend(in), vader/moeder of…?

Hoe het ook zij, je vraag is gemeend. Gewoon oprecht, vanuit je hart. Daarom ook een antwoord vanuit het hart. Of beter; vanuit Gods hart. Want God laat Zichzelf in het hart kijken door Zijn Woord aan jou en mij.

Hoe kun jij nu tot je laten doordringen wat dat “houden van” inhoudt. Hoe langer ik erover nadenk, hoe mooier de vraag eigenlijk wordt. Want begrijpen doe je het niet. Ik ook niet.
Gelukkig maar. Want als jij en ik als kleine mensjes ten opzichte van God ook
Zijn liefde zouden begrijpen, dan zouden we het ook kunnen verklaren. Dan zou
God geen God meer zijn. Dus in bepaald opzicht is het maar heel gelukkig dat
wij Gods liefde niet begrijpen. Zijn liefde voor zondaars zoals jij en ik
blijft dan iets om ons over te verwonderen, Hem te danken en eer te brengen. Nu
in gebrek, straks in volmaaktheid. Jouw verlangen?

Begrijpen doen we Gods zondaarsliefde dus niet. Maar hoe laat je het dan toch tot je doordringen? Door “amen” te zeggen. God op Zijn Woord te vertrouwen. Gods Woord aan jou en mij voor echt, voor waar te houden. Maar waarom zou je? Omdat God van je houdt.
Gewoon omdat Hij niet wil dat jij verloren gaat (1 Tim. 2:3 4 en 2 Petr. 3:9). God zond daarom Zoon naar deze wereld. Als daad van Zijn liefde. Voor jou en mij.
Zodat jij en ik als zondaars kunnen én mogen schuilen achter Hem om weer
rechtvaardig voor God te zijn.

De vraag daarbij is: geloof jij dat God dat wil? Dus dat het Zijn wil is dat jij behouden wordt door te schuilen achter Zijn Zoon? Nee? Lieve vriend, lieve vriendin toch! De Bijbel is
namelijk ook duidelijk over ongeloof….; wie God niet gelooft, die heeft Hem tot
een leugenaar gemaakt, omdat hij/zij niet geloofd heeft het getuigenis dat God
getuigd heeft van Zijn Zoon (1 Joh. 5:10).

Paas Sing-in 2017 Barneveld 17-03-17 14:58:08

Een avond waarin het Evangelie van de opgestane Christus, de Heere Jezus, centraal staat in woord, gebed en véél liederen!

De Paas Sing-in wordt georganiseerd door Stichting Jij daar en Geloofstoerusting en is traditiegetrouw gepland op de avond van Tweede Paasdag. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom om deze avond te bezoeken.

We zien uit naar de ontmoeting!

Jijdaar Goes 08-03-17 21:08:07

... vervolg
Ik weet natuurlijk niet precies wat de achtergrond is van jouw vraag, vandaar dat het ook best lastig is om heel concreet te zijn in mijn beantwoording. Wat ik wel kan zeggen is dat Jezus in een wereld kwam vol smaad en verachting en Hij als geen ander met liefdeloosheid en haat is geconfronteerd. Het is de werkelijkheid. En wanneer wij Jezus volgen en oprecht voor Hem leven zullen wij niet meer zijn dan Hem, maar wel worden als Hem (Mattheus 10:25). Het is dan ook niet vreemd dat jij haat en liefdeloosheid ervaart in jouw omgeving, sterker nog dit is eerder een bewijs dat je werkelijk Jezus dient. Hoe ik hiermee om ga? Moeilijke vraag. Soms vraag ik me af waarom zoveel mensen zo weinig liefde hebben voor God en Zijn beloften terwijl deze zo rijk zijn en zoveel perspectief bieden. Vaak weet ik niet hoe ik hier op een goede manier mee om moet gaan. Het is voor mij eigenlijk één grote zoektocht hoe ik de liefde van Jezus kan uitdragen in de wereld om me heen. In een wereld die draait om het eigen ik, om geld en macht. Het is al heel wat om zelf weerstand te bieden tegen de verleidingen die op je af komen. Het maakt me nederig, klein en afhankelijk. God die zoveel, nee die alles voor mij gaf. Zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde. Wat mag het mij nu eigenlijk kosten? Nogmaals dank voor jouw vraag. Laat me weten als je hier een keer over verder wilt spreken. Lijkt me mooi.
Hartelijke groet, team Jijdaar! Goes

Jijdaar! Goes 08-03-17 21:07:25

Namens gastheer Twan hierbij antwoord op de vraag:
Zelf ervaar ik weinig liefde rond mij heen ook al kan ik de liefde van God ervaren. ervaar je ook zoveel haat en liefdeloosheid in je omgeving Twan? En hoe ga je hier mee om?
Dankjewel voor je mooie vraag. Het zet me wel even aan het denken. Allereerst is het goed jezelf af te vragen wat je verstaat onder liefde ervaren om je heen. Bedoel je hiermee liefde vanuit je eigen christengemeente of daar buiten? Fijn dat je aangeeft dat je Gods liefde in ieder geval wel ervaart. Dat is de grootste liefde, liefde die geen voorwaarden stelt en je ook werkelijk verzadigt. Liefde om je heen is vaak toch vergankelijk. Ik bedoel hiermee dat mensen grillig zijn en soms zomaar van liefdevol naar liefdeloos en afstandelijk kunnen overgaan. Pijnlijk is dat. Over grilligheid gesproken. Denk eens aan de apostel Paulus die op Malta op het ene moment wordt aangezien als een moordenaar (nadat hij werd gebeten door een slang) en kort daarna veranderden ze van gedachte en zagen ze hem aan voor een god. Met andere woorden, mensen zien alleen op wat voor ogen is en gaan soms voorbij aan de werkelijkheid. Zo is dat zelfs ook binnen de christelijke gemeente, wanneer je oprecht voor God wil leven en bepaalde keuzes maakt wordt dit niet altijd in dank afgenomen. Veroordeling kan het gevolg zijn, puur omdat velen zien op wat voor ogen is en ten diepste niet geleid worden door de Geest van God. Het is vooral zelfgenoegzaamheid die jammer genoeg leidt tot liefdeloosheid, veroordeling en afstand. ...

verzoek 08-03-17 15:20:39

Dag allemaal,

in de afgelopen maanden schreef ik twee keer eerder over mijn ontmoeting met de moslim Ibrahim waar ik ook regelmatig op bezoek ging, en daarbij vroeg ik om gebed. Zeer veel dank aan alle die gebeden hebben.
Om weer ff een update te geven: God opent deuren.
Ibrahim woonde dus op een azc, en daar komen de bewoners blijkbaar nogal eens bij elkaar over de vloer.
Kreeg dus ook contacten met kamergenoten die Ibrahim op gegeven moment kreeg, via die weer met iemand anders, via die weer met anderen...
Hoop gesprekken gehad en behoorlijk wat NT's in het Arabisch kunnen uitdelen. God zij dank.

Teleurstellingen zijn er echter ook. Op een bijzondere wijze kreeg ik een heel mooi gesprek met een vriend van Ibrahim, een Marokkaan die misschien twee woorden Engels spreekt. Google Translate boodt uitkomst.
Heel geïnteresseerd, ik bespeurde echt honger naar het woord. Heb een tijd later een Bijbel voor hem meegenomen en NT's voor zijn vrienden. Was toen niet in de gelegenheid voor een goed bezoek.
Afgelopen week dat gedaan, en toen beweerde hij dat hij wel wat gelezen had, maar er achter was gekomen dat de Bijbel niet waar was en islam de ware godsdienst is.
Goede redenen kon hij niet geven.
Hij verwees me naar een filmpje van een islamitische charlatan die 'bewees' dat Mohammed in de Bijbel voorzegd was (zie hier een fact-checking van die claims: https://www.youtube.com/watch?v=lixQNWqjp6Y )
Heb zo'n vermoeden dat er wel eens groepsdruk achter kan zitten...
Op het hart gedrukt de waarheid te blijven zoeken, en wel in goede harmonie afscheid genomen.
Ook kwam ik er toen achter dat Ibrahim naar Frankrijk is vertrokken.

Verzoek deze keer dus: dank God, bid dat Zijn Woord vrucht mag dragen, en dat Hij die Marokkaan en Ibrahim niet los laat.
Dank, en Gods zegen!

 Regisseur Jij daar! Goes 08-03-17 10:29:59

Hallo kijkers,
de video's van Jij daar! Goes zijn weer geupload. Jullie kunnen ze terugkijken via deze links:
Deel 1

Deel 2

Hartelijke groet,videoteam Jij daar! Goes

<< < 3 4 5 6 7 > >>
Zoeken
Terug naar homepage