Bestuur Jijdaar 2 05-04-15 20:54:44

We gaan het gastenboek weer openen en hopen en bidden dat het tot grote zegen mag zijn, ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


Het is ons diepste verlangen om de Heere Jezus Christus steeds beter te leren kennen en in liefde voor Hem en voor elkaar te groeien.
We stellen ons ten doel om van binnen uit voortdurend vernieuwd te worden naar het beeld van Jezus Christus. We willen al lerende op weg zijn, zodat we ook in onze ervaring de schitterende bruid zijn, zoals Jezus dat bedoeld heeft. Alles alleen tot eer en meerdere glorie van onze Heiland en Heere, Jezus Christus.

We gaan kritischer kijken naar de postings. Je mag kritiek hebben, maar weet dat niemand van ons volmaakt is. Laat daarom, ziende op je zelf, De Liefde zichtbaar worden voor Hem en naar de ander.


We nemen ons voor om alles wat hier niet aan voldoet te verwijderen.


Bestuur stichting Jijdaar.

Bestuur Jijdaar 1 05-04-15 20:53:06

Beste bezoekers van dit gastenboek.


We hebben goede vrijdag herdacht en Pasen gevierd, velen kwamen samen om Gods grote daden in schepping en verlossing te gedenken, omdat dit de dag is waarop Christus de dood heeft overwonnen.

Ja, als de Heere Jezus nog dood zou zijn waren alle mensen nog in de macht van zonde, duivel en dood. Dan was het Evangelie een holle klank. Maar –geloofd zij God!- Hij leeft! Hij heeft getriomfeerd over zonde, satan, dood en hel!

Hij leeft tot in eeuwigheid! Hij leeft om dode zondaren levend te maken door Zijn Woord. Hij leeft om harde harten te breken door Zijn liefde. Hij leeft om gewonde gewetens vrede te geven door Zijn bloed. Hij leeft om Zijn bruid te heiligen. Hij leeft om Zijn bruid straks op te halen, om haar voor eeuwig lief te hebben. Het opstandingsleven dat Hij Zijn bruid gaf, zal dan voor eeuwig ten volle bloeien.

Dan zal zij naar ziel en lichaam vernieuwd zijn (1 Kor. 15), om in volmaaktheid God te dienen. Omdat de bruid hier dat leven al heeft ontvangen uit Christus, ziet zij uit naar de volle heerlijkheid. Als Christus alles zal zijn in allen.

Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

Pasen 02-04-15 20:18:07

Sietse 02-04-15 20:12:25

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten veel mensen niet meer wat er met Pasen gevierd wordt. Wat is de betekenis van het christelijke Paasfeest?

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd.
Eigenlijk moet je wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag.
Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is echter wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dat is meer dan een opvallende dood.

Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld moest dragen. Zijn dood aan het kruis van in die zin dus veel meer dan een terechtstelling.
Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde.

Met die wetenschap is Pasen beter te begrijpen. Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. Hij bleef alleen niet in de dood maar overwon deze. Door deze overwinning hoeft niemand de straf op de zonde te dragen. Jezus keek de dood in ogen voor ons. Het betekent dat dood niet dood meer is. Er is perspectief en hoop.
Met dit leven houdt het niet op. Er is door en in Jezus Christus echt Leven

Liefde 02-04-15 18:16:31

Jezus, de Redder der wereld wandelde onder ons. Hij heeft Zichzelf ons in alles gelijk gemaakt, maar zonder zonden. Hij is het Licht der wereld. Een ieder die bij Hem de toevlucht neemt, ondervind Zijn Liefde.

In de dagen van Zijn omwandelingen geloofden er velen in Hem en als het geloof ons hart vervuld dan weten we in wie we geloven en hoe gelukkig Hij ons maakt. Nu, zouden zij, die Jezus als hun Redder hebben leren kennen, niet alles in het werk stellen om ook anderen tot Hem te brengen? Niets dan liefde, enkel liefde is het dat God naar ons zondige mensen heeft willen omzien.

Wij kozen eigen wegen maar God koos voor ons. Hij, God de Vader zond Zijn eniggeboren Zoon om ons te redden. Zijn liefde vervuld het hart van allen die geloven in de redding door het bloed van Jezus Christus Gods Zoon. Die liefde zorgt ervoor dat zij willen leven tot eer van God hun Vader, Redder en Trooster. Die liefde in ons hart, gewerkt door Gods geest, maakt dat wij anderen lief krijgen en hen willen brengen bij Hem die alleen ons redden kan. Wij zondaren, vonden redding in Jezus bloed en zouden wij dan durven twijfelen aan het behoud wat anderen zullen vinden als zij bij Jezus komen?

En zo zien we dat deze mensen, met de kinderen tot Jezus kwamen. Tot wie zouden zij anders heen moeten gaan (Joh. 6:68)? Jezus, Hij was het die hulp bood aan allen die tot Hem kwamen. Deze kinderen konden zelf de noodzaak van de genade nog niet zo weten of voelen.

En daarom kwamen anderen met hen die wel wisten hoe noodzakelijk de genade voor deze kinderen was, tot Jezus in de hoop dat Hij hen zou zegenen. Wie kan meer de noodzaak van redding inzien dan zij die gered zijn? Wie anders kunnen weten hoe gelukkig je wordt van het leven met Jezus dan zij die zelf gered zijn? Laten wij als wij mogen weten gered te zijn dan alles in het werk stellen om ook anderen te brengen tot Jezus.

Jijdaar 27-03-15 20:07:13

Jijdaar 27-03-15 19:51:00

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

<< < 109 110 111 112 113
Zoeken
Terug naar homepage