Arjen Stoffers 12-11-17 01:01:25

Op de Krite-avond in Haarlem, een speelplek 130km verwijderd van het 'heitedoarp' heb ik op 11 november genoten van amateurs met professionele ambitie.
Alles klopte aan de voorstelling:
goed acteerwerk afgewisseld met prachtig gezongen liedjes, kostumering, actualiteit in combinatie met bezinningsmomenten, geluidstechniek.
Kortom, een voorstelling van hoog niveau. Geen moment verslapte mijn aandacht. Vorm en inhoud klopten wonderschoon. Heb genoten!

Diet Albersen 13-04-17 11:36:02

Gisteravond genoten van jullie optreden in Bolsward. Veel herkenbare zaken.
De moeite waard!

A. Jeltema 22-11-16 12:57:36

Bêste minsken,
Dat wy in prachtjûn hân hawwe, ôfrûne sneon, hoech ik eins net mear te sizzen, ik haw al mei in pear fan jimme praat. Mar doch wol ik it ek noch skriuwe: oanklaaiing, teksten, meldijen, mar foaral sjongen en spyljen! It wie in prachtjûn, ik haw niis op myn facebookside ek mar efkes jimme lof songen en de minsken oantrune om foaral nei jimme foarstellingen te gean as der ien yn 'e buert is.
No moat my noch ien ding fan it hert: de stewardess, de grûnstewardess! Wat in moai stik en wat waard it moai spile!
Ik siet foaral by de ynstruksjes yn gefal fan need op it puntsje fan 'e stoel mei te praten.
En doe miste ik ien ding: it kapke oer de noas moat, yn gefal fan in meireizgjend bern, earst oer jou eigen noas en dan pas oer dy fan it bern. Dat bern miste ik!!!
Grapke hear, mar ik sei it yn mysels al foar en doe kaam it net!

Tige de groetnis en ik hoopje jimme gau ris wer te sjen, as it net oars kin, dan mar mei itselde programma. Ary Meintema-Jeltema, Mantgum

Nicht Henny 23-11-15 13:11:57

Kleur Bekenne dd.18-10-2015
Nij Franjum Marsum

Mei it krijen fan in útnoeging begong foar my it feest al!

By oankomst wurde wy ynhelle troch Jurjen, wy binne de “Noordenbossen” Annie, Alie, Henny en ek sweager Eibert van Popta.
Wy komme op in ‘gereserveerd’ plak te sitten en kinne al fêst genietsje fan akkordeonman
Aan Westra.
14.00 oere de kleden oan ‘e kant, en dan barst los……
“Noordenbos en Ko”
Jimme spylje sjonge en dûnsje mei safolle gemak it is in lust, wat ha jim ús en noch sa’n 200 man/frou fermakke. Super!!!
Ik ha hjoed in swart fest oan, dit omdat der in ôfskie is fan dizze revu!
Mar in wyt shirt der ûnder omdat der in nije kommende is, dy ‘t sels al efkes út prebearre is.

Klas, as skoalfamke thús op ‘e bûthússouder yn Bitgummole wiest altyd al dwaande,
toanielstikjes opfiere.
En no al in bytsje op leeftyd wist fan gjin ophâlden. Tetman en Rients, heit en omke Bauke, dyn foarbield?
De meispilers: Janneke, Renie en Aline wat binne jim grutte stjerren, jim kinne alles oan en sjonge as klysters, dit ûnder de bekwame lieding fan ús Pieter oan ‘e piano.
“De Skotse rokjesman” hat alles goed yn ‘e stringen.
It lûd en ljocht yn oarder, koartom it wie fermaak fan ‘e boppeste planke en oan it applaus te hearren smakket it nei mear.
Ja dochs minsken, lit jim noch ris hearre!

Tankewol, dyn nicht Henny.

Jehannes de kroon 11-11-15 14:24:34

Goeiejûn Selskip Noordenbos en Ko,
Sneontejûn geweldich genottere fan jim optreden.
Doe de sketch fan de klaiende buorfrou spile waard tocht ik oan in foarfaltsje mei ús buorfrou destiids. Dy hie de gewoante om har reade boarre altijd te fluitsjen as dy yn 'e hús komme moast. Mar lestiger fûnen wy, dat dy kat har pjutske altyd tsjin in buxesstrûkje flak njonken ús foardoar spuite.
Dat ûntlokke my ris de spontane 'réaksje: "Wolferdarre, it stjonkt hjir klearebarre boarrejarre"
Pas letter bemurk wat in prachtige Fryske útdrukking dit wie.
Ik woe it jim dochs efkes trochjaan, mooglik passet it yn dy sketch as tsjinklacht tsjin de buorfrou mei har reade boarre.

Lit in oare spylster mar efkes fluitsje, lyk as jo in hûn roppe.
Jim ha my geweldich laitsje litten en dêrfoar binne jo in jûn der út. Tige dank!!!

Jehannes de kroon, Veluwshof 15 3852 JL Ermelo

Jos plantinga- breure 19-10-15 11:26:50

Mensen, wat hebben we gelachen met ons 5en uit Dokkum en wat zijn jullie goed, alle 4 top hoor.
Hoop van harte jullie ooit eens in theater Sense in Dokkum te kunnen zien en vooral beluisteren, dankjewel voor een heerlijke middag : Jos

Anneke Kuipers 06-02-15 13:25:59

Het is inmiddels 'n week geleden dat jullie bij ons inSt.Nicolaasga zijn geweest. We krijgen nog steeds leuke reacties van de dames hoe ze hebben genoten van juli voorstelling. Eindelijk konden we weer eens lachen.
Leuk te horen voor jullie maar ook voor ons als bestuur v/d KVG.
Nog veel succes.
Hartelijke groet Anneke Kuipers

Sietske de Jong 29-01-15 13:55:53

Hoi allemaal,

Gisteravond heb ik jullie voorstelling gezien.
Het was schitterend.

Heel veel humor!

Het was ook erg gevarieerd en muzikaal en vocaal erg prettig om naar te luisteren.

Bedankt voor de mooie avond

Iekje Jongsma 29-01-15 12:22:33

Goeie dei fanút Langwar. Ik bin justerjoun ien St.Niek west en ha Kleur bekenne sjoen. Wat wie dit prachtig safolle fleur en fariaasje derien. Ik ha in pracht joun hán en ik sil sjen dat jim ek ris ien Langwar komme kinne. Ik sil it ien elts gefal troch jaan. Groetnis Iekje Jongsma

Tine Bouman-Westra 29-05-14 13:37:25

Beste mensen,
fries schrijven gaat niet hoor, mar dit begrijpen jullie ook vast wel.

Het is al weer een tijdje geleden dat jullie bij de Fryske Krite in Hoorn waren.
Wat hebben we genoten.
Niet alleen mijn man en ik, maar ik denk iedereen.
Mooi als je geen verwachtingen hebt en dan zo'n mooie voorstelling mag meemaken.
Zang, muziek, aankleding, humor.
Petje af en hoop jullie weer eens te ogen bewonderen.

Hartelijke groet,

Tine Bouman.

1 2
Zoeken
Terug naar homepage
 - Webhosting vanaf € 1,95
- Wordpress in een handomdraai
- Telefonisch bereikbaar
- Gratis verhuisservice
Klik hier en begin

-20+ jaar ervaring
-Grootste aanbieder van Nederland
-Gratis SEO-check
Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies